2016. szeptember 21., szerda

Sing a Little Louder


Énekelj kicsit hangosabban!
Szeretettel osztok meg egy megdöbbentő 12 perces videót, amely angol nyelvű ugyan, de aki megnézi, érteni fogja angoltudás nélkül is. Az idős férfi - akivel a film kezdődik - Jan de Bruin, holland barátom, az ő és felesége életét írtam meg "Láss túl a pusztán!" című legújabb könyvemben.
A film a náci holokauszt idején, Németországban játszódik, megtörtént eset. A vonat a kis gyülekezet előtt mindig 10 órakor halad el, de most megállt, és furcsa zajok szűrődtek ki belőle. A haláltáborba vitt zsidók jajkiáltásai. A gyülekezet pásztora zavarba jött, s hogy elterelje a gyülekezete figyelmét, egyre hangosabban prédikált. A gyülekezetben zavar támadt, de hogy a figyelmet és a fegyelmet fenntartsa, intett, hogy énekeljenek, bekapcsolódott a kórus is, és sorjában szép lassan a gyülekezet is éneklésbe kezdett. Miközben szólt a szent ének, teljesen elnyomták a nyomorultak jajkiáltását. Egyedül egy kisfiú szaladt ki a vagonokhoz. Ő volt gyerekként az idős férfi (a film elejéről), akit ma is gyötört álmában a múltnak a szörnyűségei, és visszaemlékezett arra, hogy milyen közömbös volt az akkori egyház a halálba menetelőket láttán.
A film címe magyarul: Énekelj kicsit hangosabban!
Jaj, ha az egyháztagság feltekeri a hangerőt, hogy elnyomja a mai nyomorultjaink jajkiáltásának hangját! Nagyon tanulságos a film, Isten mentsen meg bennünket, hogy hasonló vagy bármilyen gonoszságokhoz asszisztáljunk keresztényekként!

(Molnár Róbert)

2016. augusztus 20., szombat

Egy gyönyörű vers: ÉDESANYA

Sajnos az  Édesanyám már nem él,  a mai napig  hiányzik, nagyon-nagyon szerettem, és hiszem egy napon újra együtt leszünk a Mennyei Hazában! 

https://www.youtube.com/watch?v=h5CFu83jRbU

Bárányokat legeltetni vagy bakokat szórakoztatni?

Egy rossz folyamat figyelhető meg a hitvalló keresztények körében, olyan durva és hallatlan, hogy nem lehet áttekinteni rajta. Az utóbbi néhány évben kiszélesedett, bomlaszt mint a kovász, amely dolgozik, amíg az egész tészta megkelt. Sikeresen sugalmazza sátán a gyülekezeteknek - mely szerint az a feladatuk, hogy az embereknek szórakozást kínáljanak, amivel megnyerik őket.


Az egyház bizonyságtétele egyre inkább ellaposodik. (...) Aztán az emberek közömbösek lesznek és a világi befolyásokat nem veszik tragikusnak. Hamar elfogadják a gyülekezetek. Manapság azért, hogy a tömegeket elérjék ezt a metódot alkalmazzák.

Ennek mint ellenzője a következőket mondom:
Először: Sehol az Írásban nem látható, hogy a keresztény gyülekezetek feladata lenne, az embereket szórakoztatni. Ha ez a szellemi munkák tartozéka lenne, Krisztus nem említette volna? És mondta nekik: Menjetek el a széles világra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtésnek! Mk. 16,15
Ez elég érthető. Ugyancsak érthető lett volna, ha hozzáfűzte volna: ... és akik nem fogadják nagy érdeklődéssel az evangéliumot, kínáljatok azoknak szórakoztatást. Mi azonban nem találunk ilyen szavakat. Úgy néz ki, hogy Ő nem gondolt ilyesmire.

És Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, némelyeket evangélistákul, másokat pedig pásztorokul és tanítókul,
A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Messiás/Krisztus testének építésére
 Ef. 4,11
Miként helyezzük be a szórakoztatókat? A Szent Szellem nem említi őket.

Másodszor:
A szórakoztatás kínálata ellentétes a Messiás/Krisztus és apostolai életében és tanításában. Milyen felállása volt a gyülekezetnek a világgal szemben?Ti vagytok a Földnek sója ... Mt 5,13, nem pedig szopogatós cukorkája!
Ha az Úr szórakoztató és vicceskedő módon prédikált volna népszerűsége kárt szenvedett volna (...).
Nem olvasok arról, hogy Ő mondaná: Fuss utánuk Péter és mondd nekik, hogy holnap reggel az istentiszteletnek egy új módját vezetjük be, ami attraktív lesz rövid prédikációval. Egy kellemes estét készítünk elő a népnek. Mondd nekik - biztosan jól fogják érezni magukat. Gyorsan, Péter, valahogy be kell hoznunk az embereket!

Jézus/Jesua könyörült a bűnösökön, sírt és bánkódott miattuk, de soha nem szórakoztatta őket. 
Hiábavaló a keresés az újtestamentomi levelekben és evangéliumokban a szórakoztatások után. Az üzenet így hangzik: Gyere ki (a világból), maradj kívül és tartsd magad tisztán tőle! (...)
Az első keresztényeknek végtelen bizalmuk volt az evangéliumban és nem volt szükségük más fegyverre, a világ eszközeire. Miután Pétert és Jánost nyilvános prédikációjuk után letartóztatták, összegyűlt a gyülekezet és imádkozott ApCs. 4. De az imádságuk nem így hangzott: Urunk add szolgáidnak, hogy ártalmatlan és okosan kigondolt szórakoztatással megmutassuk ezeknek az embereknek, mi keresztények micsoda vidám nép vagyunk.

Ők nem hagyták magukat visszatartani attól, hogy a Messiást/Krisztust hirdessék; nem volt idejük arra, hogy szórakozást szervezzenek. Az üldözés miatt szétszóródva elmentek mindenhova az evangéliumot hirdetni. Ők a feje tetejére állították a világot. Ezzel  különböztek tőlünk, mai keresztényektől. 
Óh, Uram, tisztítsd meg Gyülekezetedet romlástól és értelmetlenségtől, amivel az ördög megterhelte és hozd az apostolok módszerét vissza!

Végül:
A 'keresztény szórakoztatás' eltéveszti célját és feladatát. A fiatal megtérőknél nagyon súlyos károkat okoz.
Hagyd a 'gondtalanokat' és csúfolódókat, akik köszönik Istennek, hogy az egyház félúton eléjük jön, feláll és bizonyságot tesz. Hagyd a megterhelteket szóhoz jutni, akik a 'keresztény' koncert hatására 'békét' találnak. Hagyd az alkoholistákat felállni, akiknél a 'keresztény' előadás döntő hatást ad megtérésükhöz. 
Senki nem épül meg! Az evangélizáció szórakoztatással senkit nem vezet megtérésre. 

Amire ma szükség van, egy elmélyült, hit-teljes tanulmányozása az Örökkévaló Igéjének, együtt átadott szellemi élettel, amely által az egyik a másik által növekszik mint a víz mellé ültetett fa. Bibliai tanításra van szükségünk, ami értelmünket és szívünket úgy megérinti, hogy lángra gyúlunk. 

Charles Haddon Spurgeon 1834-1892

Fordította: Katharina Becker
Ágak az Olajfában
http://www.zsidok-keresztenyek.eu/


"Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon;
Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban;
És mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik:
Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Égyiptom földéből, a szolgaságnak házából;
Aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem vala; aki vizet ada néked a kemény kősziklából;
Aki mannával étete téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután:
És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot!
Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedről, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz, és meghajtod magadat azoknak; bizonyságot tészek e mai napon ti ellenetek, hogy végképpen elvesztek.
Mint azok a nemzetek, akiket az Úr elveszt előletek, azonképpen vesztek el; azért mert nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára." 5 Mózes 8, 11-20