2016. augusztus 20., szombat

Egy gyönyörű vers: ÉDESANYA

Sajnos az  Édesanyám már nem él,  a mai napig  hiányzik, nagyon-nagyon szerettem, és hiszem egy napon újra együtt leszünk a Mennyei Hazában! 

https://www.youtube.com/watch?v=h5CFu83jRbU

Bárányokat legeltetni vagy bakokat szórakoztatni?

Egy rossz folyamat figyelhető meg a hitvalló keresztények körében, olyan durva és hallatlan, hogy nem lehet áttekinteni rajta. Az utóbbi néhány évben kiszélesedett, bomlaszt mint a kovász, amely dolgozik, amíg az egész tészta megkelt. Sikeresen sugalmazza sátán a gyülekezeteknek - mely szerint az a feladatuk, hogy az embereknek szórakozást kínáljanak, amivel megnyerik őket.


Az egyház bizonyságtétele egyre inkább ellaposodik. (...) Aztán az emberek közömbösek lesznek és a világi befolyásokat nem veszik tragikusnak. Hamar elfogadják a gyülekezetek. Manapság azért, hogy a tömegeket elérjék ezt a metódot alkalmazzák.

Ennek mint ellenzője a következőket mondom:
Először: Sehol az Írásban nem látható, hogy a keresztény gyülekezetek feladata lenne, az embereket szórakoztatni. Ha ez a szellemi munkák tartozéka lenne, Krisztus nem említette volna? És mondta nekik: Menjetek el a széles világra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtésnek! Mk. 16,15
Ez elég érthető. Ugyancsak érthető lett volna, ha hozzáfűzte volna: ... és akik nem fogadják nagy érdeklődéssel az evangéliumot, kínáljatok azoknak szórakoztatást. Mi azonban nem találunk ilyen szavakat. Úgy néz ki, hogy Ő nem gondolt ilyesmire.

És Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, némelyeket evangélistákul, másokat pedig pásztorokul és tanítókul,
A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Messiás/Krisztus testének építésére
 Ef. 4,11
Miként helyezzük be a szórakoztatókat? A Szent Szellem nem említi őket.

Másodszor:
A szórakoztatás kínálata ellentétes a Messiás/Krisztus és apostolai életében és tanításában. Milyen felállása volt a gyülekezetnek a világgal szemben?Ti vagytok a Földnek sója ... Mt 5,13, nem pedig szopogatós cukorkája!
Ha az Úr szórakoztató és vicceskedő módon prédikált volna népszerűsége kárt szenvedett volna (...).
Nem olvasok arról, hogy Ő mondaná: Fuss utánuk Péter és mondd nekik, hogy holnap reggel az istentiszteletnek egy új módját vezetjük be, ami attraktív lesz rövid prédikációval. Egy kellemes estét készítünk elő a népnek. Mondd nekik - biztosan jól fogják érezni magukat. Gyorsan, Péter, valahogy be kell hoznunk az embereket!

Jézus/Jesua könyörült a bűnösökön, sírt és bánkódott miattuk, de soha nem szórakoztatta őket. 
Hiábavaló a keresés az újtestamentomi levelekben és evangéliumokban a szórakoztatások után. Az üzenet így hangzik: Gyere ki (a világból), maradj kívül és tartsd magad tisztán tőle! (...)
Az első keresztényeknek végtelen bizalmuk volt az evangéliumban és nem volt szükségük más fegyverre, a világ eszközeire. Miután Pétert és Jánost nyilvános prédikációjuk után letartóztatták, összegyűlt a gyülekezet és imádkozott ApCs. 4. De az imádságuk nem így hangzott: Urunk add szolgáidnak, hogy ártalmatlan és okosan kigondolt szórakoztatással megmutassuk ezeknek az embereknek, mi keresztények micsoda vidám nép vagyunk.

Ők nem hagyták magukat visszatartani attól, hogy a Messiást/Krisztust hirdessék; nem volt idejük arra, hogy szórakozást szervezzenek. Az üldözés miatt szétszóródva elmentek mindenhova az evangéliumot hirdetni. Ők a feje tetejére állították a világot. Ezzel  különböztek tőlünk, mai keresztényektől. 
Óh, Uram, tisztítsd meg Gyülekezetedet romlástól és értelmetlenségtől, amivel az ördög megterhelte és hozd az apostolok módszerét vissza!

Végül:
A 'keresztény szórakoztatás' eltéveszti célját és feladatát. A fiatal megtérőknél nagyon súlyos károkat okoz.
Hagyd a 'gondtalanokat' és csúfolódókat, akik köszönik Istennek, hogy az egyház félúton eléjük jön, feláll és bizonyságot tesz. Hagyd a megterhelteket szóhoz jutni, akik a 'keresztény' koncert hatására 'békét' találnak. Hagyd az alkoholistákat felállni, akiknél a 'keresztény' előadás döntő hatást ad megtérésükhöz. 
Senki nem épül meg! Az evangélizáció szórakoztatással senkit nem vezet megtérésre. 

Amire ma szükség van, egy elmélyült, hit-teljes tanulmányozása az Örökkévaló Igéjének, együtt átadott szellemi élettel, amely által az egyik a másik által növekszik mint a víz mellé ültetett fa. Bibliai tanításra van szükségünk, ami értelmünket és szívünket úgy megérinti, hogy lángra gyúlunk. 

Charles Haddon Spurgeon 1834-1892

Fordította: Katharina Becker
Ágak az Olajfában
http://www.zsidok-keresztenyek.eu/


"Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon;
Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban;
És mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik:
Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Égyiptom földéből, a szolgaságnak házából;
Aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem vala; aki vizet ada néked a kemény kősziklából;
Aki mannával étete téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután:
És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot!
Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedről, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz, és meghajtod magadat azoknak; bizonyságot tészek e mai napon ti ellenetek, hogy végképpen elvesztek.
Mint azok a nemzetek, akiket az Úr elveszt előletek, azonképpen vesztek el; azért mert nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára." 5 Mózes 8, 11-20

2016. augusztus 3., szerda

Van-e különbség "messiási" és "keresztény" között?

Először is alapvető fogalmakat szeretnék tisztázni. Van-e különbség a két fogalom "messiási" és "keresztény" között?


Görögül:Christos=Felkent
Jézus=Megmentő/Megváltó
Jézus Krisztus=Jézus, a Felkent

Héberül: Maschiach=Felkent
Jesua=Megmentő/Megváltó
Jesua HaMasiach=Jézus, a Felkent

A Krisztust követő embereket Antiochiában nevezték először a „christianos“ néven ami "keresztényt" jelent. ApCs. 11,26 Ezt a nevet nem a hívők adták maguknak, hanem a kivülállók nevezték őket így.

A héber fogalom „Maschiach“ (Messiás) a zsidók számára meghitt. Az Ószövetségben olvasható arról, hogy királyokat és papokat a szolgálataikhoz felkenték. 2.Móz.28,41; 1.Sám.10,1; 16,13 A görög nyelvü Újszövetség Jézust kizárólag Krisztusnak nevezi.

Ha egy zsidó hiszi, hogy Jesua a megígért Messiás, a "messiási" kifejezést használja erre, amivel a Messiáshoz való tartozását fejezi ki. A keresztények a "keresztény" kifejezéssel teszik ugyanezt. Mind két kifejezésnek jelentése: "a Felkent Jézushoz/Jesuához tartozó ill. Őt követő".

Az Újszövetség jóllehet görögül terjedt el, de zsidó gyökereit messze nem veszítette el. Az Újszövetségben a zsidó Messiás és zsidó követői szólnak hozzánk. Világosan látható, hogy a messiási zsidók közössége nem szekta, hanem jogosan tartozik azon emberek közösségéhez akik a Felkentben (Krisztusban/Messiásban) hisznek.
Jézus/Jesua nem vallások alapítására hívott fel bennünket, hanem az emberek tanítvánnyá tételére. Mk. 16,15
Az a tény, hogy sok zsidó nem akar kereszténynek neveztetni, összefügg a kereszténység negatív bizonyságtételével. A kereszténység zsidó gyökereitől eltávolította magát. Ez hamis teológiai állásfoglalásokhoz/tanításokhoz vezetett. A hamis keresztény teológia felelős a keresztény antiszemitizmus kialakulásáért és azt követően a zsidó üldözésekért.

Fontos lenne, hogy a keresztény vezetők felülvizsgálják teológiájukat és újra a tiszta forráshoz, a Bibliához/Szentíráshoz forduljanak. Akkor helyesen közelítenének a zsidó néphez, amelyből minkét oldal profitálna. A keresztény, aki messiási zsidó testvéreit elutasítja és megveti, annak bizonyságtétele nem hiteles.

Katharina Becker
http://www.zsidok-keresztenyek.eu/
Ágak az Olajfában

2016. július 24., vasárnap

"Nincsen semmi hozzáfogható egy igazi baráthoz! Valaki, aki ott lesz az oldaladon, hogy egy ölelést adjon, vagy egy hallgató fül legyen. Ők barátok, akiket találtam előbb-utóbb. Eleinte amikor iskolába mentem, próbáltam egy kicsit lazán viselkedni, mondani pár menő szót, megváltoztatni a hajam kinézetét, és ahogy én kinéztem, megpróbáltam magamra felhívni a figyelmet. Tudod, ha megpróbálod a figyelmet magadra vonni, így próbálsz olyan embereket keresni, akik azért szeretnek ahogy kinézel, és ahogyan viselkedsz, ők nem igazi barátok. Amire szükséged van, egy olyan személy, aki el fog fogadni, pontosan ahogy vagy. Nincs rá szükségem, hogy megváltoztassalak Téged, és nem akarom, hogy megváltoztass Te engem. Én csak a barátod akarok lenni, és akarok segíteni abban, hogy a lehető legjobb legyél. Szeretném, hogy Te segíts számomra, hogy én is a lehető legjobb legyek. Ez a különbség akarni barátokat, csak úgy hogy ténylegesen megtalálni az igaz barátságot."
Nick Vujicic